Condicions

Les presents condicions generals així com les modificacions posteriors a les mateixes que es realitzin de conformitat amb la normativa vigent i sense perjudici de qualssevol altres condicions particulars, són les úniques aplicables a la prestació dels Serveis de telecomunicacions de SOM D’AQUI), la persona física o jurídica (en endavant "el Client")

Objecte del contracte: Pel present contracte, SOM D’AQUI presta al Client els Serveis de telefonia IP disponible al públic, accés a internet i en general qualsevol Servei de comunicacions electròniques i de valor afegit (en endavant "el Servei"). El Servei d'accés a internet de banda ampla consisteix en l'accés permanent a Internet mitjançant la xarxa de SOM D’AQUI. El Servei d'accés a internet no inclou els Serveis que es prestin a través d'internet una vegada efectuada la connectivitat a la xarxa.

PREU DEL SERVEI: Com a contraprestació, el Client haurà d'abonar a SOM D’AQUI l'import del servei prestat segons les tarifes establertes en el present contracte o vigents en cada moment i dins dels límits de crèdit que, si s'escau es pactin per condicions particulars SOM D’AQUI informés els conceptes que s'inclouen en la quota d'abonament o en altres quotes. Qualsevol modificació dels preus serà comunicada als organismes competents en la matèria amb almenys deu dies d'antelació a la seva entrada en vigor i al Client amb un mes d'antelació a l'entrada en vigor de la modificació

GARANTIES: SOM D’AQUI un cop rebuda la sol·licitud d'alta per part del Client i en qualsevol moment durant la vigència del contracte amb l'objecte de garantir el compliment de les obligacions del Client podrà:
a.- sol·licitar al client la constitució d'un dipòsit de garantia en efectiu o mitjançant aval bancari.
b.- Assignar al Client un límit de crèdit.
c.- Restringir al Client dels Serveis de tarifes superiors, Serveis de tarifació addicional i altres Serveis internacionals. Aquestes mesures estan justificades entre una altra per suposats com
(I) l'existència de quantitats impagades pel Client per qualsevol contracte vigents o no amb SOM D’AQUI o amb un tercer
(II) el retard reiterat del Client en el pagament de les seves obligacions amb SOM D’AQUI, o
(III) l'existència d'un risc de frau, morositat o d'ús il·lícit del Servei. En qualsevol cas, aquesta llista no impedeix l'apreciació per part de SOM D’AQUI d'altres supòsits que puguin justificar l'adopció d'aquestes mesures.

QUALITAT: SOM D’AQUI realitzés els seus majors esforços per assegurar la màxima qualitat del servei prestat. En qualsevol cas SOM D’AQUI complirà els nivells de qualitat exigits per la normativa vigent i compromesa amb l'administració. SOM D’AQUI no serà responsable per interrupcions o mal funcionament del Servei motivat per causa de força major, situacions d'urgència extrema com ara conflictes laborals o tancaments patronals, guerres, operacions militars, disturbis civils o qualsevol altra situació de naturalesa similar.

FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT: SOM D’AQUI facturarà mensualment al Client les quantitats que aquest hagi de s'abonaran per la prestació del servei objecte del present contracte. La quota d'alta es meritarà per una sola vegada i el seu import s'inclourà en la primera factura. Les quotes fixes d'abonament es facturaran per avançat i el consum efectuat es facturarà amb posterioritat a produir-se. A les factures apareixeran desglossades les quantitats que s'hagin d'abonar per cada un dels esmentats conceptes. Les promocions i descomptes oferts per SOM D’AQUI, així com els impostos que en cada cas resultin aplicables. El pagament es realitzarà mitjançant domiciliació de les factures en el compte bancari designat a aquest efecte pel Client (el titular assumeix solidàriament amb el Client el pagament dels Serveis).

INICI DEL SERVEI I desconnexió del servei: SOM D’AQUI procedirà a la connexió inicial del Servei en els 30 dies següents a la signatura del present contracte, sempre que aquest hagi estat degudament emplenat. El Client autoritza SOM D’AQUI a efectuar els cablejats i instal·lacions oportunes tant a l'interior com a l'exterior del seu habitatge orientats a la prestació del servei contractat pel client. SOM D’AQUI informa al Client del dret a la desconnexió de les trucades telefòniques de tarifes superiors, Serveis de tarifació addicional i trucades internacionals. A aquests efectes el Client ha de comunicar a SOM D’AQUI seva intenció de desconnectar dels Serveis esmentats. SOM D’AQUI farà efectiva la desconnexió en un termini màxim de 10 dies des de la recepció de la sol·licitud. SOM D’AQUI podrà introduir els canvis en els sistemes, instal·lacions i numeració del Client, que vinguin exigits per necessitats tècniques i d'evolució. Un cop donat d'alta al servei, aquest ha de continuar activat a favor del Client mentre no s'hagi comunicat a SOM D’AQUI la baixa o canvi de titularitat del contracte.

ACCÉS AL DOMICILI DEL CLIENT: El Client facilitarà l'accés al seu domicili al personal autoritzat a SOM D’AQUI, degudament autoritzat, per efectuar altes, baixes, modificacions, inspeccions, manteniment per reparació d'avaries i específicament per a la retirada dels equips de SOM D’AQUI instal·lats en el domicili del Client en cessió o lloguer.

CONNEXIÓ D'EQUIPS TERMINALS: El Client podrà connectar al punt de terminació de xarxa, tant els equips terminals subministrats per SOM D’AQUI en règim de cessió o lloguer, com els seus propis equips terminals sempre que aquests disposin dels corresponents certificats d'homologació i compleixin les degudes especificacions tècniques. SOM D’AQUI realitzarà sense cost per al Client el manteniment ordinari dels equips en cessió o lloguer durant tota la vigència del contracte. En cas d'avaria Si l'avaria de l'equip fos imputable al Client o si aquesta procedís d'un equip que fos propietat del Client, seran del seu càrrec els costos generats per la intervenció. SOM D’AQUI no es responsabilitzarà de les errades imputables a la connexió d'equips terminals propietat del Client que comportin la incapacitat de prestar el servei, o afectin normal funcionament del mateix. Si el Client connecta un aparell o equip terminal que pugui produir pertorbacions a la xarxa SOM D’AQUI us demanarà que ho desconnecti. La no desconnexió de l'equip pertorbador per part del Client autoritzarà SOM D’AQUI a suspendre el Servei al Client.

SUSPENSIÓ TEMPORAL I INTERRUPCION DEFINITIVA DEL SERVEI: El retard en el pagament total o parcial pel Client durant un període de temps superior a quinze dies des de la data de venciment de les factures podrà donar lloc, previ avís al Client, al suspensiu temporal del Servei per part de SOM D’AQUI.  SOM D’AQUI restablirà el servei suspès dins del dia laborable següent a aquell en què tingui constància que l'import adequat hagi estat satisfet per complet. El Client podrà sol·licitar formalment la suspensió temporal del Servei a través d'una comunicació dirigida per escrit al Servei d'atenció al Client de SOM D’AQUI amb un mínim d'un mes d'antelació a la data de la seva efectivitat. La durada de la suspensió no serà menor d'un mes ni superior a tres mesos. El període de suspensió no pot excedir els 90 dies per any natural. En cas de suspensió s'ha de deduir de la quota d'abonament o concepte equivalent la meitat de l'import proporcional corresponent al temps al qual afecti. El retard en el pagament de Servei per un període superior als 3 mesos o la suspensió temporal del contracte en dues ocasions, per demora en el pagament dels Serveis, donarà dret a SOM D’AQUI a la interrupció definitiva del Servei ia la corresponent resolució del contracte . SOM D’AQUI podrà suspendre de manera temporal o definitiva el Servei en casos de frau, risc objectiu de comissió de frau, presumpció o indicis raonables de comissió de frau o per altres raons prou acreditades d'ús il·lícit del Servei.

RECLAMACIONS: En cas de desacord del Client relatiu a la prestació del servei, el Client haurà de dirigir la reclamació al domicili social de SOM D’AQUI facilitat en el present contracte en el termini d'un mes des del moment que tingui coneixement del fet que la motivi. La reclamació que en tot cas serà formulada per escrit, no justifiqués demora o ajornament en el pagament de les factures meritades. Així mateix, en cas que el Client no hagués obtingut resposta satisfactòria de SOM D’AQUI en el termini d'un mes, es pot adreçar durant els tres mesos següents, a la junta arbitral de consum o la secretària d'estat de telecomunicacions i per a la societat de la informació .

SEGURETAT: El Client és responsable de la custòdia diligent i el manteniment de la confidencialitat de les contrasenyes, claus d'accés o sistemes de xifrat o encriptació de comunicacions, que siguin facilitades per SOM D’AQUI. Aquests mecanismes de seguretat només podran ser utilitzats pel Client.

SECRET DE LES COMUNICACIONS: SOM D’AQUI adoptés les mesures i instal·lés els mitjans tècnics exigits per la normativa vigent, en cada moment que permetin garantir el secret del contingut del senyal a través de la seva xarxa. SOM D’AQUI queda exonerada de tota responsabilitat que pugui derivar-se de l'obtenció, intercepció i / o manipulació pel Client o per tercers de les comunicacions de veu, transaccions de dades i, en general de totes les accions o omissions, no imputables a SOM D’AQUI trenquin el secret de les comunicacions.

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: En compliment del que disposa la llei orgànica 15/99 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, SOM D’AQUI informa Client de la incorporació a un fitxer de la titularitat i responsabilitat de SOM D’AQUI, dels dades personals a les quals SOM D’AQUI tingui accés com a conseqüència de la relació contractual, consultes, transaccions etc. que tinguin lloc per qualsevol mitjà. A aquest efecte, SOM D’AQUI portés a terme un tractament automatitzat d'aquestes dades amb la finalitat de la seva utilització en relació amb el desenvolupament del contracte, l'oferta i la contractació amb el Client dels productes i serveis de SOM D’AQUI, així mateix, el Client autoritza a SOM D’AQUI a tractar aquestes dades, així com els de trànsit i facturació, amb fins de desenvolupament d'accions comercials i de promoció comercial i publicitària, siguin de caràcter general o adaptades a les seves característiques personals, dels Serveis de telecomunicacions, comunicacions electròniques, d' valor afegit o altres continguts, per SOM D’AQUI o empreses del grup, i per tercers que intervinguin en la prestació d'aquests Serveis, durant o amb posterioritat a la vigència del contracte. En Client pot revocar aquest consentiment en qualsevol moment sense efectes retroactius. En el cas que el Client deixi sense efecte expressament aquest consentiment, SOM D’AQUI es compromet a la destrucció de les dades de caràcter personal sobre el tràfic i la facturació relacionats amb el Client que haguessin estat tractats i emmagatzemats, excepte les dades necessari fixats per la normativa vigent per a la facturació i els pagaments d'interconnexions, els quals es tractaran i emmagatzemaran pel termini durant el qual puguin impugnar les factures o exigir-se el pagament, de conformitat amb la legislació aplicable, transcorregut el qual seran destruïts. SOM D’AQUI informa al Client que les seves dades de localització seran cedits als Serveis d'emergències (112), si així fossin sol·licitats. El Client pot exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos en la llei, dirigint-se, per qualsevol mitjà que permeti acreditar l'enviament i la recepció al domicili social de SOM D’AQUI.

GUIES DE ABONATS: SOM D’AQUI informa al Client de la possibilitat d'incloure les seves dades personals en guies d'abonats al servei telefònic fix disponible al públic, en el cas SOM D’AQUI comunicarà aquestes dades a la comissió del mercat de les telecomunicacions, perquè aquesta pugui posar-los a disposició de les entitats que elaborin guies i les entitats que proveeixin Serveis d'informació o consulta. El Client podrà sol·licitar gratuïtament en qualsevol moment que les seves dades no figurin en les guies o serveis de consulta, que no s'utilitzin amb fins de venda directa, que s'ometi totalment o parcialment la seva adreça o altres dades personals, o que es corregeixin les seves dades personals. El Client ha de sol·licitar qualsevol canvi de les seves dades dirigint-se per escrit al domicili social de SOM D’AQUI.

Ús lícit DEL SERVEI: El Client es compromet a fer un ús lícit dels Serveis prestats, d'acord amb els principis de bona fe. Per a això, el Client accepta expressament que: (i) no farà un mal ús del Servei que pogués considerar que atempti contra el respecte i intimitat de tercers, (anar) deixarà exempta a SOM D’AQUI de tots els danys o perjudicis es derivin de la informació que el client subministri a tercers, o que pugui albergar o difondre mitjançant el Servei, i especialment dels derivats de qualsevol acció o omissió que violi el secret de les comunicacions, la intimitat o imatge de les persones físiques o jurídiques, les normes de protecció de la infància o la joventut, els drets dels consumidors o usuaris, els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, (vaig sentir) deixarà indemne a SOM D’AQUI de qualsevol reclamació que pogués deduir-se contra ell per qualsevol i que portin causa de la transgressió directa o indirecta del punt anterior, (ib.) observarà estrictament els principis de bona conducta establerts per SOM D’AQUI: a.- no remetre missatges de correu electrònic a altres usuaris que no ho hagin sol·licitat, b.- no accedir o intentar accedir a bases de dades, ordinadors personals, o institucionals o qualsevol altre suport informàtic de forma no autoritzada, c.- no obtenir o intentar obtenir a través d'internet de qualsevol índole sense dur a terme la contraprestació econòmica que se sol·licités per a això per l'oferent, d.- No pretendre o aconseguir alterés o destruir informació de SOM D’AQUI o d'altres proveïdors o usuaris, i.- No prendre part en activitats que deteriorin la qualitat del servei prestat i per altres participants en la xarxa o interferir en l'ús que aquells facin d'aquesta. Si SOM D’AQUI modifiqués aquests principis de bona conducta ha d'informar per escrit al Client i aquesta els farà observar.

CESSIÓ A TERCERS: Cap de les parts pot cedir aquest contracte, total o parcialment, a tercers sense el consentiment de l'altra part. A aquest efector no tindran consideració de tercers les societats pertanyents al grup SOM D’AQUI. El Client no podrà cedir a un tercer la prestació del servei amb ànim de lucre, propi o aliè, ni utilitzar la seva condició de Client per dur a terme una activitat empresarial, professional o econòmica l'objecte sigui revendre o explotar el servei per a altres fins diferents , si escau, dels establerts en les presents condicions generals o, si escau, en les condicions particulars.

RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE: EL Client i SOM D’AQUI tenen dret a resoldre el contracte per les causes generals d'extinció dels contractes. Així mateix, el Client tindrà dret a resoldre el contracte en qualsevol moment mitjançant comunicació per escrit amb quinze dies d'antelació a la data d'extinció, al domicili de SOM D’AQUI que figura en el present contracte, adjuntant documentació acreditativa del Client i del seu representant si fos necessari. Seran causes de resolució automàtica del present contracte a instància de SOM D’AQUI (I) la finalització del termini de la llicència o autorització que habilita SOM D’AQUI per a la prestació dels serveis de comunicacions electròniques objecte del contracte o pèrdua de la llicència per qualsevol causa, sense que d'això es derivi dret del Client a cap indemnització, (II) per incompliment per part del Client d'alguna de les condicions del contracte en particular, per un mal ús del Client del que estableix la condició general i en cas de manca de veracitat de les dades facilitades pel client. La resolució del contracte per un o diversos dels Serveis, no exonera al Client del compliment de les seves obligacions davant SOM D’AQUI, incloses les del pagament, que es derivin de la utilització del servei contractat fins al moment en què es produeixi l'efectiva desconnexió del Servei. Un cop resolt el contracte el Client haurà de realitzar l'abonament corresponent de les quantitats meritades en el moment de la baixa per l'accés als Serveis, tecnologia, plans de preus, compromisos de permanència o promocions que així ho disposin. A més, el Client haurà de tornar a SOM D’AQUI els equips que li van ser lliurats i instal·lats en cessió. Amb aquesta finalitat, SOM D’AQUI recollirà o desinstal·larà aquests equips al domicili del Client. Si el Client no facilités la retirada dels equips en un termini màxim de 30 dies des de la resolució del contracte, SOM D’AQUI tindrà dret a ser indemnitzada per una quantitat igual al valor dels equips.

NOTIFICACIONS: Les parts acorden que les comunicacions que hagin d'efectuar-se amb motiu del que preveu el present contracte i en execució del mateix, s'efectuaran per escrit. A aquests efectes, es consideren vàlids el domicili indicat pel client en el present contracte, i el domicili social del SOM D’AQUI, al c /Velazquez, 58 d'Amposta (43870), de Tarragona. Qualsevol canvi o modificació en el domicili expressat en el contracte, s'ha de comunicar a l'altra part per escrit.

CONDICIONS GENERALS ÚNIQUES: Les presents condicions generals substitueixen qualsevol condicions generals prèvies que difereixin en el seu contingut i / o obligacions, les causes quedaran sense efecte. Les presents condicions generals podran ser objecte de modificació d'acord amb la legislació vigent o a voluntat de SOM D’AQUI, prèvia comunicació al Client.

COMPLIMENT I JURISDICCIÓ: Les parts es comprometen a complir l'expressament pactat en el present contracte. Per a les qüestions que puguin derivar-se de la interpretació i compliment del present contracte, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competències dels jutjats i tribunals d'Amposta capital.